nlende

Algemene Voorwaarden

 

 

Algemene Voorwaarden Woodmoods

 

1.      Gemeentelijke vergunningen / eisen / voorschriften

Voor m.n. schuttingen welke grenzen aan openbare wegen, fietspaden, voetpaden, parkeerplaatsen, o.d. dient de opdrachtgever zelf bij haar Gemeente informatie in te winnen m.b.t. benodigde vergunningen en gestelde eisen aan (o.a.):

Ø  maximale toegestane hoogtes van de schutting(en)

Ø  toegestane type schutting(en)

Ø  een eventuele vereiste opname van zog. groenschermen (gaasschermen) in de schutting(en), met daarbij dan ook aangegeven het aantal vereiste gaasschermen per schutting

Ø  etc.

Het voldoen aan Gemeentelijke vergunningen en/of eisen valt nadrukkelijk niet onder de verantwoordelijkheid van Woodmoods, mede omdat deze per gemeente kunnen verschillen.

Indien een door ons geplaatste schutting achteraf niet aan de vergunning(en) / eisen blijkt te voldoen en op last van de Gemeente moet worden verwijderd, herplaatst en/of aangepast dan zijn de hiermee gepaard gaande kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Ook v.w.b. schuttingen tussen buren onderling adviseren wij de Gemeentelijke voorschriften te raadplegen want ook daarvoor geldt dat Woodmoods niet aansprakelijk is en eventuele extra kosten voor het verwijderen, herplaatsen en/of aanpassen zullen worden doorberekend.

 

 

2.      Installatie (montage)

Voor het plaatsen van de schutting(en) dient de opdrachtgever er zelf zorg voor te dragen dat de plek waar de schutting(en) geplaatst moet(en) worden over een breedte van minimaal 50 cm en tot een diepte van minimaal 1 meter vrij is van kabel(s), rioleringsleidingen, puin, bomen, coniferen, heggen, struiken, beplantingen, bestratingen, oude schuttingen en/of hekwerken, etc.

M.b.t. bomen, coniferen, struiken e.o. beplantingen e.d. is dat inclusief in de bodem aanwezige wortels!

 

Voor het inwinnen van informatie omtrent de aanwezigheid van kabels, rioleringsleidingen of andere vormen van infrastructuur kan een zog. KLIC-MELDING gedaan worden via de site www.klicmelding.nl van het Kadaster.

Voor eventuele beschadigingen aan in de bodem aanwezige onderdelen kan WoodMoods niet aansprakelijk worden gesteld.

 

De grond waar de schuttingen geplaatst moeten worden moet vlak en glad zijn.

 

 

Indien de grond bij aanvang van de werkzaamheden niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden voor installatie (montage) dan zullen voorrijkosten in rekening worden gebracht, waarbij de hoogte van deze kosten afhankelijk is van de projectlocatie. Ook kan de afgesproken planning dan niet meer gegarandeerd worden.

 

 

3.      Bereikbaarheid locatie:

De locatie van de te plaatsen schutting(en) dient vrij toegankelijk te zijn via wegen en/of paden.

Woodmoods kan/zal geen materialen aanvoeren door woningen, garages, bergingen o.d.

 

Met het oog op de aan- en afvoer van materialen dienen wij tevens onze bedrijfsauto(‘s) dichtbij de locatie te kunnen plaatsen. Indien de loopafstand tussen bedrijfsauto(‘s) en plaatsingslocatie meer dan 20 meter bedraagt zullen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van de daadwerkelijke afstand en eventueel te passeren / overbruggen obstakels in de aan-/afvoerroute.

 

Indien de bereikbaarheid niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden voor installatie (montage) dan kan het zijn dat de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd en zullen voorrijkosten in rekening worden gebracht, waarbij de hoogte van deze kosten afhankelijk is van de bereikbaarheid. Ook kan de afgesproken planning dan niet meer gegarandeerd worden.

 

 

4.      Exacte locatie van de erfgrens

De exacte locatie van de schutting(en) dient, na opdracht en voor de uitvoering, door de opdrachtgever zelf te worden bepaald en aangegeven d.m.v. (piket)paaltjes. Dit om te voorkomen dat er naderhand discussies ontstaan over kadastrale erfafscheidingen.

WoodMoods is niet aansprakelijk voor de locatie van geplaatste schutting(en).

Bij twijfel adviseren wij u contact op te nemen met het Kadaster die voor u de erfgrenzen/erfafscheidingen kan uitzetten. Dat kan via de site van het Kadaster: www.kadaster.nl/grenzen  

 

 

5.      Garantie

U ontvangt van WoodMoods 10 jaar garantie op de constructie van schuttingen en op het tegengaan van houtrot en 2 jaar garantie op het hang- en sluitwerk.

WoodMoods is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade ten gevolge van storm of andere natuurrampen c.q. extreme weersomstandigheden en/of onzorgvuldig onderhoud / gebruik van het schuttingsysteem.

Ook vallen vormen van schade en uit het lood staan ten gevolge van grondverzakkingen buiten de aansprakelijkheid van WoodMoods.

 

De productinformatie zoals aangegeven in de bijlage ‘Eigenschappen hout en beton t.o.v. garantie Woodmoods’ maakt deel uit van de garantievoorwaarden.

 

Op wel door Woodmoods geleverde, maar niet geplaatste schuttingen wordt geen garantie gegeven.

 

6.      Betaling inclusief Eigendomsrecht materialen

Betaling dient contant of via ons mobiele pinapparaat bij oplevering van onze producten te geschieden.

Bij contante betaling dient dit met gepast geld te gebeuren, onze medewerkers beschikken niet over wisselgeld.

Betaling per bank alleen indien vooraf aangegeven en met toestemming van Woodmoods.

 

Door Woodmoods geleverde en geplaatste materialen blijven eigendom van Woodmoods totdat de factuur volledig is voldaan.

Bij het in gebreke blijven daarvan behoudt Woodmoods zich het recht voor haar materialen terug te halen, ook al zijn deze (volledig) geplaatst.

Met het verstrekken van uw opdracht verklaart u zich akkoord met de bovengenoemde Algemene Voorwaarden.

 

 

 

Eigenschappen Hout / Houtproducten / Houtsoorten t.o.v. Woodmoods’ garantie:

 

 

 

Hout is een natuurproduct en heeft per houtsoort specifieke eigenschappen.

 

 

 

Algemeen gezegd kunnen o.a. (kleur)verschillen in de producten ontstaan en kan volumeverandering optreden door vocht of droogte waarbij het hout zwelt en krimpt waarbij barst- en/of scheurvorming kan ontstaan.

 

Hoe hoger de duurzaamheidsklasse (schaal 1 tot 5 = I, II, III, IV of V) hoe kleiner de droogtescheuren.

 

Het werken van hout gebeurt overigens alleen onder vochtige omstandigheden of ongelijkmatig indrogen van hout.

 

Hout kan tevens (licht) kromtrekken en/of torderen.

 

Dit zijn allen natuurlijke eigenschappen die geen invloed hebben op de kwaliteit,

 

Deze eigenschappen kunnen zowel optreden tijdens het drogingsproces vanaf fabricage tot na levering en plaatsing, als ook onder invloed van vocht- en weersinvloeden na plaatsing.

 

Dit alles is niet nadelig voor de kwaliteit van de houtsoorten en maakt het hout niet minder sterk! Het hout kan er derhalve ook ‘gewoon’ om verwerkt worden.

 

 

 

Jaarringen, naden en kwasten behoren tot het karakter van het hout. Kwasten en noesten in de stam zijn het gevolg van zijtakken van de boom. De hoeveelheid en het soort kwasten is afhankelijk van de houtsoort. Zo zal Vuren relatief minder noesten bevatten dan Grenen. Jaarringen zeggen iets over de leeftijd van de boom.

 

Losse noesten of kwasten kunnen altijd met houtlijm opnieuw vastgezet worden.

 

 

 

Voor alle houtsoorten, ook de op kleur gemaakte zoals bijv. zwart geïmpregneerd Grenen of Douglas, geldt dat in de loop der tijd verkleuring/vergrijzing optreedt, bij onbehandeld hout zal dit zich eerder openbaren dan bij geïmpregneerd hout.

 

De verkleuring ontstaat onder invloed van het ultraviolet (UV) in het zonlicht en  de mate en snelheid is afhankelijk van de weersomstandigheden en de specifieke belasting per windstreek (met haar weersinvloeden) waarop de constructies zijn gesitueerd.

 

Zo zullen constructies gesitueerd op de noord- en oostzijde minder snel verkleuren/vergrijzen dan constructies gesitueerd op de zuid- en westzijde.

 

Constructies gesitueerd op de noordzijde zijn daarentegen, door het ontbreken van direct zonlicht, weer gevoeliger voor groene aanslag (alg/mos). 

 

Om verkleuring/vergrijzing tegen te gaan kan het aanbrengen van een transparant of dekkend beitssysteem uitkomst bieden. Wel dient dit elke 1-2 jaar (transparant systeem) of 3-4 jaar (dekkend systeem) herhaald te worden, ook weer afhankelijk van de mate van belasting door weersinvloeden.

 

 

 

Oppervlakkige schimmelvlekken in hout kunnen ontstaan wanneer natte delen enige tijd opeengestapeld liggen, wat tijdens productie en transport het geval kan zijn.

 

De schimmelvorming zal in de loop der tijd door het weer vanzelf verdwijnen.

 

Mocht het als storend worden ervaren dan kan schimmelvorming verwijderd worden met een

 

schoonmaakmiddel, bijvoorbeeld azijn of bleekwater, of een speciaal schimmel verwijderend middel.

 

 

 

 

 

 

Ter bescherming tegen virussen en infecties maakt een boom hars aan. Dit is en natuurlijk verschijnsel en de hoeveelheid hars kan per boom flink verschillen.

 

Nadat hars is uitgehard kan het eenvoudig worden verwijderd, waarbij het mogelijk is eventuele harsdruppels voorzichtig weg te schrapen of met terpentine te verwijderen .

 

Op Grenen hout zijn doorgaans groene spikkels aanwezig door vermenging van hars met het impregneermiddel. Deze groene spikkels zijn met een borstel eenvoudig te verwijderen.

 

 

 

Een boom bevat kernhout en spinthout. Het kernhout dient voor de stevigheid terwijl het spinthout de voedingssappen transporteert. Het spint heeft bij sommige houtsoorten zoals Grenen en Douglas een lichtere kleur. Van nature is spinthout minder duurzaam.

 

 

 

Tijdens de groei van een boom dringen sporadisch kleine insecten de boom binnen op zoek naar voedzame sapstromen. Hierbij boren ze kleine (sub-millimeter) gaatjes in het hout welke pas zichtbaar worden wanneer het hout wordt verzaagd. Insecten overleven niet in gekapt (en daarmee dood) hout en vormen dus geen bedreiging voor de duurzaamheid van het hout.

 

Het meest komen deze gaatjes, ook wel ‘pinholes’ genoemd, voor in hardhout, maar ze kunnen in alle houtsoorten in wisselende hoeveelheden voorkomen.  

 

 

 

 

Specifieke eigenschappen Geïmpregneerd hout:

 

-        Geïmpregneerd hout wordt behandeld totdat verzadiging optreedt.

 

Hierdoor zal het impregneermiddel ook aan het oppervlak zichtbaar zijn.

 

M.n. bij Groen Geïmpregneerd hout is dit visueel waar te nemen.

 

Ten eerste heeft dit echter geen invloed op de kwaliteit en ten tweede zal dit ‘overtollige’ impregneermiddel in de loop der tijd vanzelf verdwijnen onder invloed van zonlicht.

 

De snelheid waarmee dit gebeurt heeft uiteraard te maken met de mate waarop de onderdelen aan zonlicht worden blootgesteld. 

 

-        Bij geïmpregneerd hout kan het lijken alsof er zoutvorming aan de oppervlakte van het hout optreedt. Deze verkleuring van wit- en groenachtige plekken ontstaat in combinatie door een combinatie van impregneermiddel en (nog) in het hout aanwezige hars. Deze vlekken verdwijnen vanzelf.

 

Desgewenst is de vlekvorming eenvoudig met een vochtige doek te verwijderen.   

 

-        Tijdens het drogingsproces, opslag en transport worden de planken los van elkaar gestapeld om goed te kunnen drogen en niet aan elkaar te plakken, het zog. oplatten. Hiervoor worden houten latjes gebruikt en deze kunnen zich nadien (licht) aan het oppervlak aftekenen. Ook hier geldt dat dit in de loop der tijd vanzelf zal verdwijnen onder invloed van zonlicht. 

 

-        Dit geldt eveneens voor vlekken/afdrukken van heftrucklepels die kunnen ontstaan bij het laden en/of lossen.

 

-        Het hout kan kromtrekken of getordeerd zijn, ook dit heeft geen invloed op de kwaliteit. Het hout kan vaak ook gewoon verwerkt worden.

 

 

 

 

 

 

Specifieke eigenschappen Douglas hout:

 

-        Douglas hout kan, indien het onbehandeld in aanraking komt met vocht, zwart uitslaan. Dit is een normale reactie bij deze houtsoort.

 

-        Daarnaast kan er spint voorkomen in Douglas hout. Spint is altijd licht van kleur. Het is het niet-verkernde hout van een boom dat dezelfde structuur heeft als het kernhout, maar de afzetting van stoffen die het kernhout beschermen mist waardoor het gevoelig is voor schimmel. Deze schimmel heeft geen invloed op de algehele kwaliteit en is geen reden van retour.

 

Voor Douglas hout dat in contact komt met de grond adviseren wij onder hoge druk geïmpregneerd Douglas hout te nemen.

 

-        Na droging wordt Douglas steeds harder, daarom adviseren wij Douglas hout voor te boren.

 

-        Douglas heeft een grove structuur. Kopscheuren, noesten en uitvallende noesten kunnen voorkomen.

 

-        Groen geïmpregneerd Douglas is aanzienlijk donkerder van kleur.

 

-        Het hout kan kromtrekken of getordeerd zijn, ook dit heeft geen invloed op de kwaliteit. Het hout kan vaak ook gewoon verwerkt worden.

 

 

 

Specifieke eigenschappen Grenen & Douglas hout Zwart Geïmpregneerd:

 

-        Na het impregneren kunnen mogelijk witte plekken te zien zijn bij noesten/kwasten.

 

-        Kleine beschadigingen kunnen zichtbaar zijn en de kleur kan niet helemaal egaal zijn. Dit komt omdat de opname van het zwart dompelen niet overal gelijk is.

 

-        Tevens kan hierdoor de kleur van het hout plaatselijk doorschijnen en is er grijze uitslag mogelijk.

 

 

 

Dompelen is niet te vergelijken met spuitwerk! Geadviseerd wordt dan ook om gedompeld hout na montage te behandelen (beitsen), hetgeen niet in onze offerte is opgenomen.

 

 

 

Gespoten hout is kwalitatief aanzienlijk beter dan gedompeld hout, maar geeft wel een (meer) dekkend esthetisch uiterlijk waardoor de houtnerf niet of (veel) minder zichtbaar is zoals dat wel het geval is bij gedompeld hout. Prijstechnisch gezien is dompelen ook goedkoper dan spuiten.  

 

 

 

Specifieke eigenschappen Hardhout:

 

Naast verkleuring en vervorming, waarbij tot ca. 3% acceptabel is, bevatten hardhouten producten inhoudsstoffen (harsen) die soms gedeeltelijk uit het hout kunnen lopen/lekken, het zog. ‘bloeden’. Dit kan verkleuring/vlekvorming opleveren op aangrenzend materiaal zoals betonproducten of zich vermengen met een aangebrachte verflaag/verfsysteem. Voor verwerking van hardhout wordt daarom altijd voorboren geadviseerd en de toepassing van RVS bevestigingsmaterialen.

 

Dit bloeden stopt na verloop van tijd vanzelf.

 

De vlekken verdwijnen vanzelf door de regen of kunnen verwijderd worden m.b.v. bleekwater.

 

 

 

 

 

Voor alle hiervoor genoemde eigenschappen geldt dat deze niet onder de garantievoorwaarden vallen.

 

Oftewel: enerzijds blijft onze kwaliteitsgarantie ‘gewoon’ van toepassing, anderzijds vormen deze eigenschappen geen reden om onder garantie vervanging te reclameren. 

 

Onderdelen zullen dan ook niet kosteloos worden vervangen.

 

 

 

Specifieke opmerkingen m.b.t. schuttingschermen met horizontale planken:

 

Onze schuttingschermen zijn standaard samengesteld met verticaal geplaatste planken.

 

Schuttingschermen met horizontale geplaatste planken zijn leverbaar, doch o.b.v. ervaringen vanuit het verleden raden wij de toepassing daarvan af en wel om de volgende redenen:

 

·        Inbraakgevoeligheid omdat de planken als ladder/trap kunnen worden gebruikt (dit geldt niet voor zog. Dichtschermen).

 

·        Gevaar voor ongelukken voor m.n. kinderen omdat de planken beklommen kunnen worden (dit geldt niet voor zog. Dichtschermen).

 

·        Onderhoudsgevoeliger dan verticaal aangebrachte planken omdat water door neerslag (regen, sneeuw) en door hoge relatieve vochtigheid (mist, dauw) op de horizontale diktekanten van de planken kan blijven liggen met uiteindelijk mogelijke houtrot tot gevolg (dit geldt in mindere mate voor zog. Dichtschermen).

 

·        Verminderde esthetische afwerking van zijkanten bij m.n. passchermen.

 

·        Kromtrekken door spanningsverschillen.

 

·        Barst- en/of scheurvorming door spanningsverschillen.

 

·        Verminderde stevigheid, enerzijds doordat alleen de onderste plank steunt op een betonnen plaat en anderzijds door het verschil in dikte van de planken t.o.v. de breedte van de sleuven in de beton palen waarin zij worden geplaatst.

 

Klachten m.b.t. bovenstaande schades vallen niet onder de door ons verstrekte garantie!

 

 

 

Wij adviseren voor horizontale systemen de toepassing van dichtschermen bestaande uit Vuren of Douglas Blokhutprofielen. Voor foto’s verwijzen wij naar onze site www.woodmoods.nl

 

 

 

 

 

 

 

Eigenschappen Beton / Betonproducten t.o.v. Woodmoods’ garantie:

 

 

 

Ø  Beton palen kunnen m.n. bij het gedeelte waar de sleuf voor de bevestiging van de beton platen is gesitueerd (kleine) krimpscheurtjes vertonen. Dit komt doordat de omtrek van het oppervlak t.p.v. een sleuf iets groter is waardoor het beton daar iets sneller droogt. Dit maakt het beton niet minder sterk.

 

Ø  Stampbeton palen zijn niet geheel symmetrisch waardoor het optisch kan lijken alsof de schutting niet geheel recht staat. Dit is niet het geval, de palen worden waterpas geplaatst.

 

Ø  Antraciet en/of zwart gecoate beton palen en beton platen, evenals Rotsmotief platen, kunnen na productie onderling lichte kleurverschillen vertonen door een verschil in productiedata/-tijden. Een recent gefabriceerde paal of plaat is daarbij wat donkerder dan een eerder gefabriceerde paal of plaat.

 

Ø  In de coating kunnen witte ‘vlekjes/vlekken’ voorkomen. Deze bevinden zich ook in niet gecoat beton, maar zijn daar minder zichtbaar. Dit is een natuurlijke uitslag/uitbloei van kalk dat in het zand zit en zand vormt, samen met water, grind en cement, de bestanddelen van beton. Naarmate de tijd vordert zullen deze uitbloeiingen verdwijnen.

 

Ø  Gecoate betonnen onderdelen zullen na montage in de loop der tijd gaan verkleuren c.q. lichter/valer van kleur worden. Dit komt doordat de kleurstoffen/pigmenten in de coating worden aangetast/afgebroken door UV-stralen in het zonlicht. De mate en snelheid is dan ook afhankelijk van de weersomstandigheden en de specifieke belasting per windstreek (met haar weersinvloeden) waarop de constructies zijn gesitueerd.

 

Zo zullen constructies gesitueerd op de noord- en oostzijde (geen/weinig zon) minder snel verkleuren/vergrijzen dan constructies gesitueerd op de zuid- en westzijde (relatief veel zon).

 

Ø  Constructies gesitueerd op de noordzijde zijn, door het ontbreken van direct zonlicht, gevoelig voor groene aanslag (alg/mos). Dit is een natuurlijk proces.  

 

Ø  Om verkleuring/vergrijzing van beton palen en platen tegen te gaan kan het aanbrengen van een speciaal daarvoor bestemd beton coatingsysteem uitkomst bieden. Geadviseerd wordt dit dan wel eens per 2-4 jaar te herhalen, afhankelijk van de windrichting/weersbelasting. 

 

 

 

 

 

Voor alle hiervoor genoemde eigenschappen geldt dat deze niet onder de garantievoorwaarden vallen.

 

Oftewel: enerzijds blijft onze kwaliteitsgarantie ‘gewoon’ van toepassing, anderzijds vormen deze eigenschappen geen reden om onder garantie vervanging, overcoaten, o.d. te reclameren. 

 

Onderdelen zullen dan ook niet kosteloos worden vervangen c.q. overgecoat.

 

 

 

 

 

Betonnen palen van het type Beto en betonnen platen van (o.a.) het type Rotsmotief  kunnen gecoat worden geleverd of na montage door uzelf worden voorzien van en coating(systeem).

 

De voordelen van gecoat beton zijn:

 

Ø  Een fraaie(re) uitstraling van het beton

 

Ø  Sterk verminderde vorming van alg en schimmel

 

Ø  Vermindert het ontstaan van kalkuitbloei aanzienlijk

 

Ø  Beschermd tegen overige gevolgen van weersinvloeden en UV-straling

 

 

 

 

Specifieke opmerking m.b.t. Rotsmotief beton platen:

 

Rotsmotief beton platen (zwart of antraciet) zijn, in de standaard maten geleverd, dusdanig fabrieksmatig bewerkt dat deze in de sleuven van de beton palen passen.

 

Bij platen die op maat gemaakt moeten worden (zog. passtukken) is dit na het zagen/slijpen niet meer het geval en zullen de platen zodanig (af)geslepen moeten worden dat ook deze passtukken in de sleuven passen.

 

Dit betekent dat de beton platen door het slijpen aldaar hun kleur verliezen en handmatig dienen te worden bijgekleurd. Dit leidt tot kleurverschil doordat:

 

·        De applicatiemethode die tijdens de productie is gebruikt afwijkt van de applicatiemethode voor het bijwerken (kwast/roller).

 

·        Er reeds een eerste verkleuring kan zijn opgetreden na het verstrijken van de tijd tussen het produceren en coaten van de onderdelen en het vervolgens op maat zagen en bijwerken.

 

·        Er overlappingen ontstaan op de delen waar de coating is weggeslepen en de direct daaraan grenzende delen waarop zich nog wel de oorspronkelijke coating bevindt. Hierdoor ontstaat er a.h.w. een dubbele coatinglaag op die grensvlakken waardoor de bijgewerkte plaatsen worden ‘geaccentueerd’.

 

Als onderdeel van de natuurlijke verkleuring/vergrijzing, zoals hiervoor omschreven, zal ook het door het bijwerken ontstane kleurverschil in de loop der tijd vanzelf verdwijnen.

 

 

 

Uiteraard kan ook de gehele beton constructie door uzelf worden overgecoat om het kleurverschil direct op te heffen en om een gelijkmatige toekomstige verkleuring te bewerkstelligen.

 

Dit valt echter niet onder de garantie/verantwoordelijkheid van Woodmoods. 

 

 

 

 

 

 

Eigenschappen Metaalproducten t.o.v. Woodmoods’ garantie:

 

 

 

Corrosievorming bij Verzinkt Stalen bevestigingsmaterialen & poortframes:

 

Verzinken is het aanbrengen van een dun laagje zink op een metalen voorwerp om de metalen te beschermen tegen corrosie (roest).

 

Aangezien het zink een dun laagje vormt kan door beschadigingen tijdens transport en/of montage (boren, schroeven, o.d.) of beschadigingen naderhand door externe oorzaken desondanks plaatselijk (lichte) corrosievorming op plekjes / plaatsen optreden.

 

Omdat het principe van verzinken er (o.a.) uit bestaat dat het zink zich opoffert voor het metaal zal de corrosievorming door die beschermende werking beperkt blijven tot die plekjes/plaatsen en dergelijke corrosievorming valt dan ook niet onder de garantie.

 

Om esthetische redenen kunnen dergelijke corrosieplekjes eenvoudig worden behandeld door deze te ontroesten d.m.v. staalborstelen en/of schuren en vervolgens te behandelen met een zinkcompound (zinkverf).

 

De enige manier om corrosie uit te sluiten is door, v.w.b. de bevestigingsmaterialen, RVS materialen (Roestvast Staal) te gebruiken die wij op verzoek dan ook kunnen leveren en toepassen.

 

RVS is echter (aanzienlijk) duurder dan Verzinkt Staal en de levering vindt dan ook plaats tegen de op dat moment geldende metaalprijzen.

 

Poortframes zijn niet leverbaar in RVS.

 

Klachten m.b.t. bovenstaande schades vallen niet onder de door ons verstrekte garantie!